Prospectus

ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားပံုအဆင့္ဆင့္

လုပ္ေဆာင္ရမည့္အေၾကာင္းအရာ လုပ္ေဆာင္သူ ေက်ာင္း၀င္မည့္ကာလ
APRILသင္တန္း OCTOBERသင္တန္း
       
ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းျခင္း၊
၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေၾကးေပးသြင္းျခင္း
ေလွ်ာက္ထားသူ
>> ေက်ာင္း(MBC)
Novemberလဆန္း Mayလဆန္း
  Arrow_down.png   
၀င္ခြင့္စစ္ေဆးျခင္း၊
စာရြက္စာတန္းစီစစ္ျခင္း၊ေရးေျဖစာေမးပြဲ၊
လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း
ေက်ာင္း(MBC)    
  Arrow_down.png  
ေနထုိင္ခြင့္C.O.Eေလွ်ာက္ထားျခင္း ေက်ာင္း(MBC)
>>ဖူခုအိုကာလူ၀င္မႈ
ၾကီးၾကပ္ေရးဌာန
December June
  Arrow_down.png   
C.O.Eထုတ္ေပးျခင္း ဖူခုအိုကာလူ၀င္မႈ
ၾကီးၾကပ္ေရးဌာန
>>ေက်ာင္း(MBC)
Februaryလလယ္ Augustလလယ္
  Arrow_down.png  
ေက်ာင္း၀င္ေၾကး၊သင္တန္းေၾကး
ေပးေခ်ျခင္း
ေလွ်ာက္ထားသူ
>>ေက်ာင္း(MBC)
Marchလကုန္အထိ Septemberလဆန္း
  Arrow_down.png  
ေက်ာင္း၀င္ခြင့္အသိအမွတ္ျပဳလႊာ
ႏွင့္C.O.Eေပးပို႕ျခင္း
ေက်ာင္း(MBC)
>>ေလွ်ာက္ထားသူ
ေငြေပးသြင္းမႈConfirmျဖစ္ခ်ိန္ ေငြေပးသြင္းမႈConfirmျဖစ္ခ်ိန္
  Arrow_down.png  
ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ထုတ္ေပးျခင္း ေလွ်ာက္ထားသူ
>>ဂ်ပန္သံရံုး
Marchလကုန္အထိ Septemberလကုန္အထိ
  Arrow_down.png  
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ ၀င္ေရာက္ျခင္း ေလွ်ာက္ထားသူ Aprilလ Octoberလ