ေက်ာင္းမိတ္္ဆက္

学校紹介

Metro General Business Collegeသည္ ကြန္ပ်ဴတာ ကုမၸဏီၾကီးမွ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။

Metro General Business Collegeသည္ ကြန္ပ်ဴတာ ကုမၸဏီၾကီးမွ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။
Metro Groupသည္Softwareေရးသားျခင္းကိုအဓိကေဆာင္ရြက္ေသာ Metro Computer Service ၊စာအုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေသာKawasaki Industries ၏Metroစာအုပ္ဆိုင္လုပ္ငန္း အလုပ္အကိုင္႐ွာေဖြေပးေရးလုပ္ငန္းကိုေဆာင္ရြက္လွၽက္ရွိသည့္Metroလူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စင္တာတို႕မွဖြဲ႕စည္းတည္ထာင္ထားသည့္စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းစုၾကီးျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး၏အမွာစကား

 ဤေက်ာင္းသည္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းၾကီးမွတည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာေကာလိပ္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကိုကြ်မ္းက်င္စြာတတ္ေျမာက္ေအာင္ေလ့လာသင္
ယူ၍ေနာင္အနာဂါတ္တြင္ဂ်ပန္စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌အလုပ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္အသင့္ေလွ်ာ္ဆံုးေသာဂ်ပန္ဘာသာသင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။
ဂ်ပန္ဘာသာစကားကိုကြ်မ္းက်င္စြာတတ္ေျမာက္ေအာင္ေလ့လာသင္ယူႏိႈင္႐ံုမွ်မကဂ်ပန္ႏိုင္ငံစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ား၏အေလ့အထ၊ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားကိုပါ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ 
ေကာလိပ္ေက်ာင္းတစ္ ေက်ာင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သင့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္အား ဤေက်ာင္း ေတာ္ၾကီးတြင္ တက္ေရာက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကည့္ပါ။
ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား စံုညီလွသည့္ ဝန္းက်င္တြင္ စိတ္ေအးခ်မ္းေျမ့စြာ ေလ့လာသင္ယူသြားႏိုင္ပါျပီ။ ေလ့လာသင္ယူလိုစိတ္ အျပည့္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား 
လက္ကမ္းၾကိဳဆိုလွ်က္ရွိေနပါသည္။ Let’s Try!
 

ေခတ္ကာလ၏လိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းေပးမည့္သင္တန္းေက်ာင္း

 Metro General Business College တြင္ႏိုင္ငံျခားသား ပညာေတာ္သင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဂ်ပန္ဘာသာစကားသင္ၾကားေရး ဌာနအျပင္Smart Phone Application Development သင္ၾကားေရးဌာန၊  Web System သင္ၾကားေရးဌာန၊  PC Design Creator သင္ၾကားေရးဌာန၊  Accounting and Administration Staff ႏွင့္ Medical Office Work စသည့္ယေန႕ေခတ္လူမႈဘဝတင္အသံုးဝင္မည့္ဘာသာရပ္ မ်ား အား သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးရန္စီမံထားရွိပါသည္။ 
 "လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္ရာတြင္ အမွန္တကယ္ေထာက္အကူျပဳမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ယူခ်င္ပါသည္"  ဆိုသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ဆႏၵကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ေခတ္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးစနစ္ တို႕ကို စီမံေဆာင္ရြက္ထားျပီး လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္သို႕ တိုက္႐ိုက္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာလူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး ကိုေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းစုၾကီးက တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း၌ ရွိေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အလုပ္ခန္႕အပ္သူမ်ား၏ အျမင္ျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမွာ Metro General Business College ၏ အားသာခ်က္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ဂ်ပန္ဘာသာစကားသင္တန္းကို ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ျပီး ဂ်ပန္ဘာသာစကား စြမ္းရည္ျပည့္ဝလာသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ပညာေတာ္သင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အထက္ပါဘာသာရပ္သင္တန္းအသီးသီး သို႕ဆက္လက္တက္ေရာက္၍ ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္ပါသည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အသိပညာ၊ နည္းပညာ၊ စီးပြါးေရးစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူရင္းျဖင့္ အဆင့္ျမင့္မားေသာ ဂ်ပန္ဘာသာစကား စြမ္းရည္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ပါသည္။
受付 コミュニティールーム 図書室 PCルーム 売店 イベントホール
 

၀ါရင့္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွသင္႔အားအေထာက္အကူေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၌သင္ၾကားေရးအေတြ႔အၾကံုရွိေသာ၀ါရင့္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကဂ်ပန္ဘာသာစကားေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈအျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ေနထိုင္စဥ္ကာလအတြင္းၾကံုေတြ့ရမည့္လူေနမႈဘ၀ပိုင္းဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ားအားလည္းကူညီေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပီးျပည့္စံုေသာပညာသင္ေက်ာင္းသားဘ၀

 ဂ်ပန္စာဌာနသည္Metro General Business College၏ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ဂ်ပန္စာဌာနတြင္တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားသည့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္အျခားဌာနရွိဂ်ပန္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ပါေတြ႕ဆံုဆက္ဆံႏိုင္မည့္အခြင့္အေရးကိုလည္းရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား
မ်ားအတြက္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာပြဲေတာ္၊ အခမ္းအနားမ်ားကိုလည္းတစ္ႏွစ္ပတ္လံုး စီမံေဆာင္ရြက္ထားလွ်က္ရွိပါသည္။ထို႕အျပင္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားမကၽြမ္းက်င္ေသးေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္အဂၤလိပ္စကား ၊ ဗီယက္နမ္စကားအစရွိသည္တို႔ုတတ္ကၽြမ္းသည့္၀န္းထမ္းမ်ားကိုပါခန္႔အပ္ထားရွိသည့္အတြက္အခက္အခဲမရွိ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ စာေပ ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္ပါသည္။
入学式ボーリング大会

 

ပညာသင္ဆု

 လက္ရွိပညာသင္ႏွစ္၏ရမွတ္ ၊ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မွန္ကန္မႈအေျခအေန စသည့္ရလဒ္မ်ားကိုသံုးသပ္အကဲျဖတ္၍ရလဒ္ေကာင္းသူမ်ားအတြက္ပညာသင္စရိတ္ကင္းလြတ္ခြင့္အား စီစဥ္ထားရွိပါသည္။